Pedagógiai Szakszolgálat Fóti Telephelye

Pedagógiai szakszolgálat

TEVÉKENYSÉGI TERÜLETEK

Nevelési tanácsadás

Pszichológusok, gyógypedagógusok vagy fejlesztő pedagógusok nyújtanak segítséget a gyermekekkel kapcsolatos nehézségek, problémák esetén, amikor a gyermek viselkedése, magatartása, érdeklődése, teljesítménye, terhelhetősége, érzelmi állapota, testi-, lelki egészsége jelentős változást mutat. Nevelési tanácsadást a szülő bármikor kérhet, de a tanácsadás elkezdődhet a 16. évet betöltő serdülő kérésére, illetve a pedagógus, a gyermek-, ifjúság- és családvédelmi, az egészségügyi szolgáltatásban dolgozó szakemberek javaslatára is.

Logopédia

A logopédiai ellátás feladata a beszédindítás, a hang- beszéd- és nyelvfejlődési elmaradás, a beszédhibák és a nyelvi-kommunikációs zavarok javítása, a diszlexia, a diszortográfia, a diszgráfia, a diszkalkulia kialakulásának megelőzése a beszéd technikai és tartalmi fejlesztését szolgáló logopédiai terápiás foglalkozáson.
A logopédiai ellátás keretében végezzük el az óvodai nevelésben részt vevő három éves gyermekek nyelvfejlődésének szűrését, valamint az ötödik életévüket betöltött gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének alapvizsgálatát, szűrését, és ennek eredménye alapján szükség szerint további vizsgálatok (pedagógiai, pszichológiai, orvosi vizsgálatának) kezdeményezését.
A logopédiai ellátásba vett gyermekekről logopédiai vizsgálati vélemény készül.

Gyógytestnevelés

A gyógytestnevelés speciális testnevelési forma, amely az iskolaorvosi szakvélemény alapján, bizonyos súlyossági fokozatot még meg haladó kóros állapotú, valamint prevencióra szoruló gyermekek mozgásterápiával való kezelését szolgálja. Ez a foglalkozás minden esetben a gyermekek intézményében kerül megszervezésre.
A gyógytestnevelési órákon differenciált, a gyerekre szabott képességfejlesztés folyik, figyelembe véve a betegtípust, a mozgásszervi elváltozást.

Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, gondozás

A korai fejlesztés nyújt segítséget abban az esetben, ha a gyermek egy vagy több fejlődési területen elmarad az életkorának megfelelő szinttől. Ez lehet mozgás-, hallás- vagy látásprobléma, az értelmi fejlődés elmaradása, a beszédfejlődés késése, lehet viselkedészavar, a szociális készségek eltérései, kapcsolati problémák vagy az étkezéssel, alvással és szobatisztasággal kapcsolatos gondok.

Minél előbb kezdődik el a terápia, annál eredményesebb lehet a fejlesztés, ezért fontos, hogy a probléma észlelése esetén a szülő minél hamarabb kezdeményezze a vizsgálatot.

 • 18 hónapnál idősebb gyermeknél szakértői vizsgálat, illetve olyan szakértői vélemény szükséges, ami javasolja a korai fejlesztést.
 • 18 hónapnál fiatalabb gyermeknél gyermek-neurológus is javasolhatja a korai ellátásba kerülést.

Ekkor elég a szakorvosi javaslatot eljuttatni az országos szakértői bizottsághoz, és kérni a gyermek korai fejlesztését.
Konduktív pedagógia

A központi idegrendszer sérülése miatt mozgásszervi fogyatékossá vált gyermekek ellátása már csecsemőkortól. A különböző segédeszközökkel történő mozgás fejlesztése mellett az értelem, a beszéd, az önellátás fejlesztése is cél.

Óvoda-, iskolapszichológiai ellátás koordinálása

Az intézményekben dolgozó pszichológusok munkájának legfontosabb célja a megelőzés és a segítségnyújtás. A viselkedési problémák, a tanulási nehézségek megoldása, a tanulási-, tanítási módszerek fejlesztése tanácsadással, konzultációval, fejlesztőfoglalkozásokkal. Szükség estén a gyermeket a megfelelő szakemberhez irányítják.

Tehetséggondozás

A pedagógiai szakszolgálat tehetséggondozó koordinátora kapcsolatot tart a szülőkkel, pedagógusokkal, a gyermekkel, hogy pedagógiai és pszichológiai eszközökkel támogassa a kiemelkedő képességű gyermekeket, tanulókat. Egyéni adottságokra és lehetőségekre szabottan segíti a tehetség azonosítását, a képességek kibontakozását.

Szakértői bizottsági tevékenység

TÁJÉKOZTATÓ SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGNÁL KEZDEMÉNYEZETT VIZSGÁLATOKRÓL

Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dunakeszi Tagintézménye

A szakértői bizottság elérhetősége:
Címe: 2120 Dunakeszi, Állomás sétány 4.
Telefon: 06-30/329-82-45
E-mail: szakertoidk@gmail.com

A Szakértői Bizottság kihelyezett vizsgálatokat is végez az intézmény Fóti Telephelyén:

Címe: 2151 Fót, Vásár tér 1.
Telefon: 06-30/330-89-72; 27/537-626
E-mail: fotiszakszolg.2151@gmail.com

Az Ön lakóhelye szerint illetékes megyei szakértői bizottság neve:

Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budapesti Tagintézménye 1. sz. Szakértői Bizottság

Címe: 1077 Budapest, Dohány u. 54.
Telefonon: 06 1/321-0059
(Vizsgálati időpont telefonon nem kérhető.)

A pedagógiai szakszolgálatok működését a 15/2013. (II.26) EMMI rendelet szabályozza.

 • Szakértői vizsgálat indítható szülői, a szülő egyetértésével a nevelési-oktatási intézmény, hivatalból, hatósági megkeresésre, gyámhatóság kezdeményezésére.
 • A szakértői vizsgálat elindításának első lépése, a szükséges dokumentumok hiánytalan kitöltése. A vizsgálati kérelem nyomtatványa: „Szakértői vélemény iránti kérelem” a 53/2016. (XII.29.) EMMI rendelet 7. melléklete, melynek kitöltésében a gyermek intézménye köteles a szülőnek segítséget nyújtani, abban részt venni, együttműködni. Az 5 év feletti gyermekek esetében mellékelni kell a 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet 4. mellékletét képező „Adatlap a fejlődési szint megítéléséhez az iskolai felkészítés elősegítésére” nyomtatványt is, melyben adatszolgáltatásra kötelezett a gyermek házi-(gyermek) orvosa a területi védőnő által szolgáltatott információk felhasználásával. Beszerezhető a gyermek háziorvosától, kitöltése kötelező 5 éves életkorban. (Ugyanannál a bizottságnál újbóli benyújtása felülvizsgálatkor nem szükséges.) Ezeket a dokumentumokat egészíti ki a gyermekről szóló pedagógiai vélemény, melyet a gyermek pedagógusa csatol, a nevelési/oktatási intézmény igazgatójának jóváhagyásával.
 • A járás területéről minden vizsgálati kérelmet postai úton, vagy személyesen lehet eljuttatni a Dunakeszi Tagintézménybe. Fontos a szükséges dokumentumok hiánytalan kitöltése, mert a vizsgálatkérő dokumentáció akkor érkeztethető, amikor minden irat hiánytalanul rendelkezésre áll. Munkatársunk jelentkezését követően kerülhet sor egyeztetésre a vizsgálat helyéről, időpontjáról.

Milyen esetekben kezdeményezhető szakértői vizsgálat?

 • Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség megállapítása, vagy kizárása céljából.
 • A gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének megállapítása céljából.
 • Sajátos nevelési igény megállapítása céljából. Ebben az esetben a vizsgálat két szinten történik. Amennyiben a járási szakértői bizottság megítélése szerint a gyermeknél sajátos nevelési igény valószínűsíthető, a teljes vizsgálati dokumentációt továbbítja a megyei szakértői bizottság részére. Sajátos nevelési igényt csak megyei (országos) szintű bizottság állapíthat meg. Ezt követően a járási bizottság felülvizsgálati illetékessége megszűnik, a továbbiakban sajátos nevelési igényű gyermekek felülvizsgálatát csak megyei, vagy országos szakértői bizottság végezheti.
 • Az első, úgynevezett alapvizsgálatot mindig a gyermek lakóhelye (tartózkodási helye), vagy nevelési-oktatási intézménye szerint illetékes járási szakszolgálati intézményben kell kezdeményezni.
 • Felülvizsgálatokat beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség esetén, a nevelési-oktatási intézmények adatszolgáltatása alapján (minden év június 30-ig, a következő tanévre vonatkozóan) hivatalból, illetve szülői kezdeményezésre, de a gyermek intézményének közreműködésével végzünk. A felülvizsgálatok az alapvizsgálatot követően egy év múlva, majd 3 évente esedékesek, és a gyermek 16 éves koráig tartanak.
 • Értékelés-minősítés alóli mentesítés egyes tantárgyakból:
  Elsőtől-hatodik osztályban január 31-ig,
  vagy annak a tanévnek március 31. napjáig, amelyben a tanuló a tantárgy tanulását megkezdte (pl. idegen nyelv),
  egyéb esetekben az iskola igazgatójának, szaktanárának együttes javaslatára kezdeményezhető.
 • A szülő önkéntes kérése alapján, a vizsgálat során figyelembe vesszük a gyermek, tanuló anyanyelvi, illetve halmozottan hátrányos helyzetű sajátosságait. Erre vonatkozó szülői nyilatkozatot a „Szakértői vélemény iránti kérelem” nyomtatvány hátoldalán kell kitölteni, aláírni, illetve a nemkívánatos választ áthúzással törölni.
 • A vizsgálathoz szükségesek lehetnek a gyermek korábbi orvosi vizsgálati eredményei, zárójelentései. Kérjük, amennyiben lehetséges másolatban csatolják, illetve betekintés céljából a szülő a vizsgálatra hozza magával.
 • A szakértői vizsgálat megkezdéséhez a szülői felügyeletet gyakorló mindkét szülő jelenléte szükséges. Amennyiben csak az egyik szülő van jelen, nyilatkoznia kell, hogy a távollévő szülő képviseletére jogosult. Szülő(k) jelenléte nélkül a vizsgálat nem végezhető el, kivétel ez alól, ha a szülő ismeretlen helyen tartózkodik, vagy megjelenése igazoltan tartósan akadályba ütközik. Felülvizsgálat esetén is kötelező a szülő megjelenése! Szakértői vizsgálaton való megjelenésről igazolás kérhető a vizsgálatvezetőtől.
 • Kérjük, hogy a vizsgálatra pontosan érkezzenek! A vizsgálat előreláthatóan 3-5 órát vesz igénybe, ezért gyermekük számára ételről, italról feltétlenül gondoskodjanak! A délutáni időpontra behívott tanulók, aznap az iskola látogatása alól mentesüljenek.
 • Nagyon fontos, hogy amennyiben vizsgálaton való megjelenésük váratlan akadályba ütközik, azt ügyintézőnk/munkatársunk számára a megadott elérhetőségeken minél hamarabb jelezzék!
 • A vizsgálatra érkezést követően, a váróban foglaljanak helyet. A vizsgálatra szólítani fogják munkatársaink. Kérjük, kopogással, illetve a váróban történő telefonálással (vizsgálóeszközök működését zavarhatja), az éppen folyamatban lévő vizsgálatot ne zavarják!
 • A szülőket a vizsgálat vezetője fogja a vizsgálat menetéről, majd azt követően annak eredményeiről és fejlesztési javaslatainkról tájékoztatni, tanáccsal ellátni. A vizsgálat végén a szülő „Előzetes szakértői vélemény”-t vagy „Előzetes felülvizsgálati szakértői vélemény”-t kap kézhez.
 • A részletesen elkészített szakértői vélemény szülői példányát a vizsgálat napját követő 21 nap elteltével a szülőnek (meghatalmazottjának) személyesen kell átvennie Dunakeszin, az Állomás sétány 4.-ben, vagy a Fóti Telephelyen végzett vizsgálatok esetében Fóton, a Vásár tér 1.-ben (Fóti Fáy András Általános Iskola épületében működő szakszolgálatban).
 • Fontos tudnivaló: a szakértői vélemény szülői átvételét követő 15 nap elteltével van mód arra, hogy a szakértői véleményt a gyermek intézményéhez is eljuttassuk. A gyermek különleges gondozásához való jogosultságának érvényesítéséhez tehát elengedhetetlen a szakértői vélemény szülői átvétele.
 • Munkatársunk tájékoztatást fog nyújtani arról is mi a teendőjük, ha vizsgálati véleményünkkel, vagy a későbbiekben átvett szakértői véleményünk tartalmával nem értenek egyet. (Fellebbezéshez való jog!)

A megyei szakértői bizottságnál közvetlenül kezdeményezhető:

 • A 3 évesnél fiatalabb gyermekek vizsgálata. Ezekben az esetekben a szülő által írt írásos kérelmet kell benyújtani a gyermek adataival, lakóhely megjelölésével és a vizsgálatkérés okának rövid leírásával, csatolva a gyermek eddigi vizsgálati eredményeit, zárójelentéseit.
 • A megyei szakértői bizottság tesz javaslatot azon gyermekek korai fejlesztésére, fejlesztő nevelésére vonatkozóan, akik életkorukra, vagy állapotukra való tekintettel még nem tudnak óvodai nevelésben részt venni. A megyei szakértői vizsgálatok eljárásmenete megegyezik a járási szakértői bizottság esetében leírtakkal.

A megyei szakértői bizottság adhat szakértői véleményt, javaslatot az alábbi esetekben:

 • A bölcsődei ellátásban 6 éves korig való részvételhez sajátos nevelési igényű gyermekekre vonatkozóan.
 • Értelmi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral diagnosztizált és az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek ápolása, vagy gondozása céljából igénybe vehető fizetés nélküli szabadságra való jogosultság megállapításához.
 • Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltételeként meghatározott közösségi szolgálat teljesítésére vonatkozó kötelezettség alóli mentesítésre, sajátos nevelési igényű tanulóra vonatkozóan.
 • A tankötelezettség meghosszabbítására vonatkozó javaslatot sajátos nevelési igényű tanulóra vonatkozóan.
 • Igazolást magasabb összegű családi pótlék megállapításához súlyos és középsúlyos értelmi fogyatékosság esetén.

Tagintézmény telephelye:
2151 Fót, Fáy András tér 1.
Tel: 06-30/330 8972, 06-30/241 8910
E-mail: fotiszakszolg.2151@gmail.com.
Web: http://pestmszaksz.hu/page.php?21

Forrás: Ceglédi Tankerületi Központ, Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat honlapja