Fejlesztőpedagógus

Fejlesztőpedagógus

 

A fejlesztőpedagógus a pedagógiai program követelményei alapján a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye szerint végzi a fejlesztő tevékenységeket. Foglalkozik a teljesítményzavar és/vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő, fejlesztésre szoruló tanulókkal. Változatos pszichológiai és fejlesztőpedagógiai módszereket alkalmaz.

A fejlesztőpedagógus jellemző feladatai:

 • Meghatározza a pedagógiai program követelményei alapján a fejlesztő tevékenységeket, a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján foglalkozik a tanulókkal.
 • A kiszűrt gyerekeknél beosztás szerint egyéni és kiscsoportos foglalkozatásban feltárja a tanulási zavar vagy lemaradás okát, segíti a kiváltó tényezők csökkenését, megszüntetését, ezért együttműködik a gyermekek pedagógusaival, szüleivel.
 • A gyermek egyéni képességeinek, sajátosságainak figyelembevételével, a diagnózis alapján tudatosan megtervezi a hatékony foglalkoztatás módszereit és eljárásait. Fejlesztési tervet készít, melyet háromhavonta felülvizsgál, a gyermek haladásához igazítva.
 • Speciális fejlesztőpedagógia nevelésével, differenciált foglalkozásokkal fejleszti a tanulási zavarral küzdő gyermekeket, személyiségüket és képességeiket.
 • A gyerekek foglalkoztatásában az egyéni értési folyamathoz igazodva reális és eredményre vezető eljárásokat választ. Óvja a gyermek jogait, a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményében foglalt különleges bánásmód, segítségnyújtás lehetőségét biztosítja.
 • Tájékoztatja a szülőket a gyermekük állapotáról, szorosan együttműködik a családokkal és speciális fejlesztő foglalkozás céljainak, feladatainak kivitelezésében, tanácsokat ad.
 • Problémás helyzetekben a reá bízott gyermek érdekében, közreműködik a gyermekvédelmi feladatokban.
 • Hospitálásokat végezhet a tanulói közösségekben, megfigyelheti a gyermekeket, a beilleszkedés megkönnyítése, valamint haladásuk elősegítése érdekében.
 • Saját kompetenciakörébe tartozó módszerek, eszközök alkalmazásával diagnosztikai feladatokat végez.

A fejlesztés területei:

 • általános tájékozottság
 • írásmozgás koordináció
 • gondolkodási képességek
 • testséma
 • szem-kéz koordináció
 • jobb-bal diszkrimináció
 • alak-háttér megkülönböztetése
 • téri információ elrendezése
 • elemi számolási készség, számemlékezet
 • akusztikus emlékezet
 • vizuális emlékezet
 • szerialitás
 • alaklátás és téri helyzetek
 • nehéz szavak utánmondása
 • hallási differenciálás
 • emberrajz
 • relációs szókincs
 • beszédhanghallás
 • tapasztalati következtetés

 

FELSŐ TAGOZAT ÉS GIMNÁZIUM

Az alsó tagozatos fejlesztő-felzárkóztató munka tovább folytatódik a felsőbb tagozatokon. 

A fejlesztőpedagógus feladatai:

 • Kiemelten fontossá válik a tanulási módszerek és technikák tanítása a diákok számára az önálló tanulás kialakításához.
 • Fontos feladat az átmenet megkönnyítése az 5. és a 9. osztályos tanulóink részére, valamint a támogató, sikerélményt nyújtó pedagógiai légkör megteremtése.
 • A jól működő képességeket tudatosan fejleszti, megismerteti a diákok értékeit, adottságait, erősíti az önbecsülésüket.
 • Egyénhez igazított követelményeket alakít ki, a képesség, érdeklődés, terhelhetőség ismeretében.
 • Kompetenciájába tartozó diagnosztikus tevékenységet végez.
 • Segítséget nyújt a tanulással kapcsolatos motiválatlanság csökkentésében.
 • Szorosan együttműködik a családdal és más szakemberekkel, konzultációs lehetőségeket biztosít számukra.
 • A fejlődést gyakori pozitív visszajelzésekkel, sikerélmények biztosításával is segíti.
 • A szakvéleményben jelzett javaslatok figyelembevételével egyéni fejlesztési tervet készít, a tanulási nehézséggel küzdő tanulók fejlődését folyamatosan nyomon követi, értékeli.
 • A fejlesztő foglalkozások szakmai minőségéért felelős.

Gyakorlati megvalósulás:

 • Iskolánkban jellemzően kiscsoportos munkaformában zajlik a fejlesztés, de az egyéni megsegítés is biztosított.
 • Délelőttönként, tanítási időben vagy tanítási órák után a tanulók fejlesztő órán vesznek részt. A fejlesztőpedagógus kötött órarend alapján dolgozik a gyermekekkel a tanév során.
 • Az osztálytanítóval folyamatosan konzultálva, de nem az iskolai tananyag, hanem a gyermek képességei szerint halad. A gyermek értékelése az osztálytanítóval egyeztetve történik.
 • Felső tagozaton és a gimnáziumban a fejlesztőpedagógus folyamatosan konzultál a szaktanárokkal. Segítséget ad a tanulási nehézséggel küzdő tanulók feladatainak differenciálásában, részt vesz az értékelésben. Célunk, hogy a gyermek a tanuláshoz szükséges képességeit arra a szintre fejlesszük, amelynek elérése tőle elvárható.
 • A tantestület minden tagjának feladata a különleges bánásmódot igénylő tanulók fejlesztése, a szakemberek javaslata alapján. Feladat a folyamatos módszertani konzultáció, a fejlesztőpedagógus segítségével a személyre szabott követelmény, értékelés kidolgozása.
 • A környezet erősen befolyásolja a tanulók érzelmi, társas és intellektuális fejlődését. A foglakozások jó felszereltségű fejlesztő teremben zajlanak, ahol diákjaink jól érzik magukat, nyugodt körülmények között dolgozhatnak.

 

Hatvaniné Kreitner Mária
fejlesztőpedagógus
e-mail:
maria.kreitner.hatvanine@okusuli.hu
Márta Istvánné
fejlesztőpedagógus
e-mail:
istvanne.marta@okusuli.hu
Hartyányi Ágnes Zsuzsanna
fejlesztőpedagógus
e-mail:
agnes.hartyanyi@okusuli.hu
Kissné Papp Eszter
fejlesztőpedagógus
e-mail:
eszter.pap@okusuli.hu