Home » 1. HIVATALOS INFORMÁCIÓK » KÜLDETÉSÜNK

KÜLDETÉSÜNK

Mai világunkban kiemelten nagy jelentősége van az iskolai nevelésnek, és különösen így van ez a világnézetileg elkötelezett oktatási intézmény keretein belül.

Nevelési elveink a kétezer éves keresztény értékrendre épül, amely minden területen eligazítást ad számunkra.

Iskolánk azzal válik kereszténnyé, hogy – bár más-más fokon – az iskolai közösség tagjainak többsége osztozik a keresztény világszemléletben, s ezt ki is jelenti. Így ebben az iskolában az evangéliumi elvek válnak nevelési eszménnyé, belső ösztönzővé és egyúttal végső céllá.

Iskolánkat is, mint minden más iskolát, arra a célra rendelték, hogy kritikusan és módszeresen átadja az általános műveltséget, felkészítsen az érettségi vizsgára, a felsőfokú továbbtanulásra, és ezáltal az emberi személy teljes kiformálódásán munkálkodjék. Ezt a célt a keresztény világszemlélet szerint igyekszik elérni, ezáltal kapja meg “az emberi kultúra a maga előkelő helyét” az ember küldetésében.

Tevékenységünket annak tudatában végezzük, hogy a pedagógus elsősorban saját személyiségével, példájával nevel akkor is, amikor nem akar. Tehát minden körülmények között – helytől, időtől, élethelyzettől függetlenül – keresztény pedagógushoz méltóan kell dolgoznunk, élnünk.

Iskolánkban az ökumenét szoros felekezetközi együttműködéssel valósítjuk meg azzal párhuzamosan, hogy egymást – diákot, tanárt és szülőt – a saját felekezetében való megerősödésében segítjük, támogatjuk.

Az embert, gyermeket nem a tudás mennyisége, képességei szerint értékeljük, hanem valljuk, hogy az ember Isten egyszeri és megismételhetetlen teremtménye.

Ezért az iskolába való felvételnél nem csak a tudásszintet vesszük figyelembe, hanem hogy a szülő és diák elfogadja céljainkat és nevelési elveinket.

Intézményünk nyitott:
• a más településeken élők számára, ezáltal biztosítva számukra is, hogy keresztény iskolában tanulhassanak
• a nem vallásos családok gyermekei számára is, ha a szülők és gyermekük tiszteletben tartják a keresztény értékrendet, az iskola pedagógiai programját, és nem tesznek az ellen, nem hangoztatnak azzal ellentétes nézeteket
• a felvételnél azonban elsőbbséget élvez a vallásos családból érkező, már korábban is hittanra járó diák.
Általános tantervvel működő, gyermek- és emberközpontú nevelőiskolának valljuk magunkat.

Intézményünk nyitott szemléletű, ahol az emberi értékek minél teljesebb kibontakoztatása a cél.

A társadalmi és tanulási tapasztalatok széles körét biztosítjuk tanulóink számára, figyelembe véve életkori sajátosságaikat, képességeiket és igényeiket.

Egymás személyiségét tiszteletben tartva szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk.

Fontosnak tartjuk az iskolai életünk és munkánk minden területén a folyamatos fejlődést, ezért szakmai igényességgel végezzük munkánkat.


AZ ISKOLA TÖRTÉNETE

Még a rendszerváltozás előtt, a nyolcvanas évek végén a fóti világi iskolákban tanuló diákok szüleiben felmerült az igény, hogy gyermekeiket keresztény szellemű iskolában taníttassák. El is kezdték a szervezőmunkát a négy helyi (baptista, evangélikus, katolikus, református) felekezet irányításával és a lelkészek aktív támogatásával.

Az első beadványt – még csak 1-2. osztály indítására – a tanácsi rendszer fennállása alatt nyújtották be a szervezők (amit el is utasított a hivatal).

A szervezés azonban tovább folyt. A következő iskolaindítási kérvényt közvetlenül a rendszerváltás után nyújtotta be a Fóti Ökumenikus Közművelődési Egyesület, de akkor már nyolc évfolyam indítása volt a cél.

Először csak az 1-3 évfolyamok indítását engedélyezte az önkormányzat, viszont azt rögtön két helyen is: az Öregfaluban és Kisalagon.

Addigra azonban az iskola indítása miatt keletkezett feszültségek és indulatok hullámai igen magasra csaptak. A beiratkozni szándékozó gyermekek közül többeket megszégyenítettek, kicsúfoltak az iskolában, az utcán. Óriási volt az ellentét az iskolát támogató és ellenző felnőttek között is. Ezért a szülők feltétlenül szerettek volna felső tagozatot is, hiszen nem akarták tovább abba az iskolába járatni gyermekeiket, ahol vallási meggyőződésük miatt hátrányba kerültek.

A Gyermekváros nagylelkű segítségével lehetőség nyílt felső tagozat indítására is, hiszen a Károlyi-kastélyban lévő ebédlő egy részéből alakíthattunk ki ideiglenes tantermeket pozdorjalemezek és hangszigetelő anyag segítségével. Mivel volt épület, és sok más alapfeltétel megteremtődött, az önkormányzat engedett a nyomásnak, és engedélyezte a nyolc osztályos általános iskola indítását.

Igen mostoha körülmények között, három különálló épületben, (a település két különböző pontján lévő két alsó tagozatban, ill. a harmadik helyen lévő felső tagozatban) 230 tanulóval kezdődött a közös munka. Több évfolyamon párhuzamos osztályokat kellett indítani. A legnagyobb meglepetésre a 7-8. évfolyamra, a továbbtanulás közeledtével is sokan jelentkeztek.

A tantestület megszervezése, a pedagógusok kiválasztása az egész országra kiterjedő pályázat alapján, három alapvető szempont szerint történt:
1. Megfelelő szakmai végzettség
2. Rendezett családi élet
3. Hívő vallásosság

A harmadik követelmény meglétéhez nem ragaszkodtunk szigorúan, de azt elvártuk: ha valamelyik jelentkező nem vallásos, tartsa tiszteletben a keresztény erkölcsi értékrendet. Így a megalakult tantestületnek voltak nem hívő tagjai is. Az évek során a keresztény nevelést teljes szívvel felvállalni nem tudó, nem hívő pedagógusok eltávoztak a tantestületből, helyükre elkötelezetten hívő kolléganők és kollégák érkeztek.

A Pedagógiai Program készítésének évében (1996-ban) közel háromszáz diák tanult az iskolánkban. Az 1997-98-as tanévben már csak a nyolcadik évfolyamon indult egy osztály. Az 1998-99-es tanévtől kezdődően minden általános iskolai évfolyamon párhuzamos osztály működik.

A 2000-2001-es tanévben indítottuk el a négyosztályos általános tantervű gimnáziumunkat egy osztállyal felmenő rendszerben. Így most a Pedagógiai Program módosításának évében minden gimnáziumi évfolyamon működik 1-1 osztály.

Az évek során igen sokat haladtunk a legszükségesebb feltételek megteremtésében, amiben a szülők munkája is sokat segített. A Károlyi-kastélyban két évig dolgozott az öt felső tagozatos osztály, ahonnan a harmadik tanévben a Gyemekközpont szakközépiskolájának helyére költözött, az iskolai munkára kissé megfelelőbb környezetbe. Ekkor tudtunk újabb tantermeket, tornaszobát, fiú-és leány technikatantermet, rajz szaktermet létesíteni. Az induláskor kölcsönkapott eszközök helyett már saját eszközökkel és berendezésekkel dolgozunk. Szabadidő, sport és kiránduló felszereléseket pályázatok segítségével szereztünk be. Több szükségtantermet kibővítettünk, mindkét alsó tagozatban tornaszobát létesítettünk. Az iskolaudvarokon homokozót, sportpályát, csúszdát, kerékpártárolót, szertárt, raktárt építettünk, fákat ültettünk. A hetedik tanév kezdetekor a felső tagozat épülete ismét bővült. Ekkor vált lehetővé az adminisztrációs munka alapfeltételeinek biztosítása, valamint újabb tantermek, köztük szaktantermek (nyelvi és számítástechnikai, logopédiai), valamint szertár, raktár, orvosi szoba kialakítása. A 2000-2001-es tanévtől felmenő rendszerben indítottuk el a négyosztályos gimnáziumot az általános iskola épületében. A következő tanévtől a Gazdasszonyképző épületében folytatta a gimnázium a munkát. Ezzel párhuzamosan az épületben technika, néptánc, valamint testnevelés óráknak is helyet tudtunk biztosítani. 2003. szeptemberétől az egész épületet mi vettük használatba. A negyedik tantermet a gyakorlókonyha átépítésével alakítottuk ki. Így a felső tagozat épületében megszüntethettük az utolsó szükségtantermet, ill. kialakítottunk egy természettudományos szaktantermet.

2002. április 19-én vettük hivatalosan használatba az Öregfalu alsó tagozatán a bővített és felújított tornaszobát, mely iskolánk történelmének első és legnagyobb beruházása volt. Ennek eredményeként a tagozat munkakörülményeinek javulásában nagy előrelépés történt.

Az egyházi ingatlan rendezés keretében a katolikus egyház visszaigényelte, és 2008. januárjában visszakapta egy újabb ingatlanát. Ebben az ingatlanban működött évtizedeken át a település I.sz. Általános Iskolája, mely később a Fáy András Általános Iskola nevet vette fel. Ezen intézmény fenntartója, a helyi önkormányzat egy új, 24 tantermes iskolát épített – részben az egyházi ingatlan kárpótlására kapott összegből – a Vásár téren.

Közvetlen a rendszerváltáskor történt meg az ingatlan visszaigénylése, konkrétan azzal a szándékkal, hogy az ökumenikus iskolának adjon otthont. Sajnos 17 évet kellett várni a pillanatra, ami 2008. február 18-án érkezett el, hiszen a felső és a gimnáziumi tagozat megkezdhette a költözést új otthonba, amit a tanárok, szülők és diákok közös munkájának köszönhetően 3 nap alatt be is fejeztünk.

A nyolc osztály befogadására méretezett épületbe kellett elhelyeznünk a 12 (8 felsős és 4 gimnáziumi) osztályt. Ez csak úgy vált lehetségessé, hogy a könyvtárban osztálytermet alakítottunk ki, a fő épületből a faházba helyeztük át a fiútechnika szaktantermet és egy csoportszobát, valamint a karbantartó műhelyt. A régi épületben kapott helyet az informatika szaktanterem, az igazgatóság és a teljes ügyvitel. A melegítőkonyhában tanulnak a lányok a háztartási ismeretek órán, az ebédlő helyiségében működik a rajz szaktanterem. Ezért nem tudunk közétkeztetést biztosítani az épületben, így a Károlyi István Gyermekközpont ebédlőjébe járunk továbbra is ebédelni.

A nehézségek ellenére nagy örömmel vettük használatba az előző helyünkhöz képest tágasabb, világosabb, iskolai munkára sokkal alkalmasabb épületet. Nagy örömünk, hogy végre van rendes tornatermünk öltözővel, zuhanyzóval, szabadtéri sportpályánk, tágas udvarunk és világos aulánk, lehetőség csoportbontásra.

Hála Istennek, az épület felosztása alkalmas arra, hogy a négy gimnáziumi osztály külön szinten, az emeleten történő elhelyezésével lehetőség nyílt a két tagozatnak viszonylag önálló életének biztosítására.

Ezzel az „összeköltözéssel” a négy külön épületből háromra tudtuk csökkenteni az épületek számát, mert a két alsó tagozat dolgozik két másik (öregfalusi és kisalagi) telephelyen.

2008. január 28-án pályázatot nyújtottunk be az épület új szárnnyal való bővítésére, melynek keretében 250 millió forintos vissza nem térítendő támogatásra pályázatunk, melyhez 10% önrészt kell majd hozzá tenni, ha nyerünk a pályázaton. Az új szárnyban az emeleten a gimnáziumnak lesz öt tanterem, a földszinten aula, igazgatóság, titkárság ill. a teljes ügyvitel, tanári szoba, csoportszoba. Sikeres pályázat esetén már 2008. nyarán szeretnénk a munkát elkezdeni, melynek keretében a régi épület hőszigetelését és teljes akadálymentesítését is elvégezzük.

Iskolánk 2016. évtől a környéken egyedülállóként, az országban 16.-ként SAKKPALOTA REGIONÁLIS REFERENCIA ISKOLA

ALAPÍTVÁNY

VERSENYKIÍRÁS

HÍREK ARCHÍVUM

FACEBOOK