Home » 1. HIVATALOS INFORMÁCIÓK » FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2019/2020

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2019/2020

Frissítve: 2018.10.04.

Fontos, törvényerejű szabály, hogy gyermekük iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben a szülőknek közösen kell dönteniük. Amennyiben az iskolaválasztással kapcsolatban a szülők között vita van, annak eldöntése a bíróság hatáskörébe tartozik, és gyermekük felvételi lapjait az általános iskolának a bírósági döntés szerint kell továbbítania.

Az iskola OM azonosítója: 032353

A gimnázium tagozatkódja: 0001

1. Legfőbb sajátosságok

 • Világnézetileg elkötelezett, keresztény értékrenden alapuló oktatás és nevelés
 • Négy osztályos, általános tantervű gimnáziumi oktatás
 • Évfolyamonként egy-egy osztályt indítunk
 • Két idegen nyelv oktatása, kezdő és haladó szinten (angol, német)
 • Kis létszámú nyelvi csoportok
 • Emelt szintű érettségire felkészítő órák
 • Órarendi keretek között, hetente kétszer felekezeti hittanóra
 • A Honismereti program részeként: Nemzetjáró kirándulás a határon túli magyar lakta területekre
 • Magas szintű művészeti oktatás
 • Szabadidős programok széles választéka

2. A felvételi eljárás szokásrendje az iskolában

2.1. A felvétel alapfeltételei

 • A szülő a gyermekét keresztény szellemiségben kívánja nevelni, és ebben hajlandó együttműködni az iskolával.
 • A szülő az iskolánk sajátosságainak megismerése után, azokat magára és gyermekére nézve kötelezőnek fogadja el, aminek tudomásulvételét a beiratkozás előtt egy nyilatkozat aláírásával erősíti meg.

2.2. Általános feltételek

 • A törvény adta lehetőséggel élve, a felvétel során a keresztény családok gyermekeinek biztosítunk elsőbbséget az előre meghatározott létszámkereten belül. Lelkészi-hittanoktatói véleményt kérünk [letölthető: PDF, DOC].
 • Más településekről is fogadunk diákokat.
 • Tandíj nincs.
 • Az iskola díjmentesen biztosítja a napközit és a tanulószobát, valamint tanórán kívül szakköröket.
 • Az iskola alapítványi befizetéssel (amelyről adóigazolást ad az alapítvány), illetve a befizetett adó egy százalékával támogatható.

2.3. Túljelentkezés esetén előnyben részesülnek azok a tanulók

 • akik hitüket megvalló, keresztény családból jönnek
 • akik fóti lakhellyel rendelkeznek
 • akiket egyházközségük, gyülekezetük lelkésze ajánl
 • akiknek testvére az intézmény tanulója, vagy tanulója volt.

2.4. Az iskola megismerésének lehetőségei

 • Nyílt napokat az alábbi időpontokban tartunk idén:

2018. november 15-16. (csütörtök-péntek) 8-12 óráig

 • A nyílt napon kívüli időpontokban is (előre történő egyeztetéssel), szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket és diákokat, hogy betekintést adjunk mindennapjainkba.
 • Javasoljuk, hogy az érdeklődők kérdezzék meg az iskolánkba járó diákokat és szüleiket a saját, személyes tapasztalataikról.
 • Tájékozódás az iskolai honlapján is lehetséges: www.okusuli.hu

2.5. Felvétel saját nyolcadikos diákjainknak

 • A felvételi vizsga alól mentesülnek
 • Az alábbi feltételeknek kell megfelelniük:
  • a kötelező érettségi tárgyak (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem és idegen nyelv) mindegyike legalább közepes legyen
  • a tanulmányi átlag 5-8. osztályig a 3,5-et elérje
  • a magatartás és szorgalom jegyek legalább jók (4) legyenek
  • a tanuló rendszeresen járjon hittanra
  • a felső tagozat tantestülete és az osztályfőnök támogassa a felvételét.

Ezen kívül, ha a saját tanulónk központi írásbeli eredménye jobb, mint a hozott pontjai, akkor annak az eredményét vesszük figyelembe a pontszámok kialakításánál.

2.6. Felvétel más iskolából gimnáziumunk 9. osztályába jelentkező diákoknak

A) Központi írásbeli:
 • a központi írásbeli vizsgára intézményünkben is lehet jelentkezni (időpontja: 2019. január 19. szombat 10 órától ; pótló időpont: 2019. január 24. csütörtök 14 órától)
 • az írásbeli vizsga megkezdése előtt 30 perccel kell megjelenni, személyi azonosításra alkalmas okmánnyal, íróeszközzel (a feladatlapokat tollal kell kitölteni!)
 • használható segédeszköz csak körző és vonalzó (számológép nem!)
B) Szóbeli:
 • beszélgetés, amelyre azokat a tanulókat hívjuk be, akiknek az év végi osztályzatai között (5-8. osztályig) nem szerepel háromnál több elégséges
 • központi írásbeli vizsga eredménylapjának csatolása, írásbeli lelkészi vélemény, tanuló ellenőrzője szükséges (Kérjük, hogy a tanuló legalább egyik szülője is legyenek jelen!)
 • időpontok: 2019. február 21-22., február 27., és március 1. 8-16 óráig (a felvételizők pontos beosztása a vizsga előtt egy héttel az iskola honlapján lesz olvasható)
 • központi írásbeli eredménye (matematika, magyar nyelv és irodalom) | 50 %
 • hozott pontok (7. osztály év végi, 8. osztály félévi osztályzatok a következő tárgyakból: matematika, magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, idegen nyelv) | 25 %
 • a szóbeli tapasztalatai alapján | 25 %

2.7. A vizsgázók teljesítményének értékelése

Az ideiglenes felvételi jegyzékben szereplő pontszám a hozott pontokból [50], az írásbelin [100], és a szóbelin szerzett pontokból [50] tevődik össze.

A szóbeli vizsgán a pontszámítás szempontjai: személyes találkozáson kialakult vélemény, lelkészi/hittanoktatói vélemény, fóti lakos, hittanra járás, a tanuló motiváltsága (5-5%).

Pontazonosság esetén a döntés a következő szempontok alapján történik:

 • saját tanulónk [0,5]
 • kötelező érettségi tantárgyak átlaga 5-8. évfolyamon (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv) [0-0,3]
 • magatartás [0,2]
 • fóti lakos [0,1]

A felvételi beszélgetésen részt vesz a felvételiző és szülei, valamint az igazgató, az egyik igazgatóhelyettes, és a leendő osztályfőnök.

Célunk, hogy lehetőséget teremtsünk a családnak és az iskolának is egymás nevelési elveinek és értékrendjének megismerésére, hogy mindkét fél részéről felelős döntés születhessen.

2.8. Speciális értékelési szabályok

 • Az 2011. évi CXC sz. Köznevelésről szóló törvény 55. § (1) bekezdése értelmében azoknál a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő tanulóknál (BTMN), akik a szakértői és rehabilitációs bizottság, illetve a nevelési tanácsadó által kiadott szakértői vélemény alapján a felvételinél beszámítandó tantárgyakból osztályzás alóli felmentéssel rendelkeznek, a következő tantárgyak osztályzatait vesszük figyelembe: 1. földrajz 2. biológia 3. informatika.
 • Ha a fenti nehézségekkel küzdő tanuló felmentése alapján nem írja meg a központi írásbelit az egyik tantárgyból, számára a másik tantárgyból elért pontszámot kétszerezzük meg a felvételi pontszámítás során.
 • Amennyiben fenti nehézséggel küzdő tanuló úgy dönt, hogy megírja a központi írásbeli vizsgát, akkor a vizsgára történő jelentkezéskor a vizsgát szervező intézményhez a vizsgaszervezést érintő speciális körülményekre, illetve eszközökre vonatkozó kérelmet nyújthat be.

A BTMN tanuló az írásbeli vizsga során a szakértői véleménybe foglaltak alapján az alábbi kedvezményekre lehet jogosult:

 • időhosszabbítás (az írásbeli vizsga időtartama tantárgyanként 30 perc, ez indokolt esetben tovább növelhető),
 • segédeszköz használata (a tanuló a szakértői vélemény alapján az igazgatói határozatban leírtak szerinti segédeszközt vagy segédeszközöket használhatja a vizsga során),
 • az értékeléskor az értékelési rendszer egy részlete alóli felmentés (a szakértői véleményben leírtak alapján a vizsgadolgozat értékelésekor bizonyos feladattípusokat a javító tanár nem vesz figyelembe, az ezekre adható pontot az elérhető maximális és a tanuló által elért összes pontszámba sem számítja bele. (Az így kialakított pont egy arányosítás után kerül bele az ideiglenes felvételi jegyzékbe.)

A központi írásbeli vizsgára vonatkozó speciális elbírálást minden esetben írásos kérelemben kell igényelni az írásbeliztető intézményben. A kérelmet, valamint a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményét az írásbeli vizsgára történő jelentkezéskor a jelentkezési lappal együtt kell benyújtani az iskolához. Mivel a speciális körülményekre vonatkozó kérelem a vizsgaszervezést is érinti, fontos, hogy azt jóval a vizsga előtt, már a vizsgára való jelentkezéskor átadják az intézménynek. A kérelmet a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény igazgatója bírálja el. Az igazgató a szakértői vélemény alapján hoz döntést arról, hogy milyen kedvezményeket biztosít a BTMN tanulónak az írásbeli vizsga során. Az igazgató döntését határozatba foglalja, amelyet a központi írásbeli vizsga előtt eljuttat a tanulóhoz és a szülőhöz.

3. Felvétel másik iskolából bármelyik évfolyamra

Tanév közben két alkalommal szervezünk felvételit: január hónapban a tanév második félévére jelentkezőknek, és május hónapban a következő tanévre jelentkezőknek.

Különösen indokolt esetben ettől eltérő időpontban is fogadunk jelentkezőket.

3.1. A felvételi eljárás folyamata ebben az esetben a következő

 1. A tanuló szülei írásban kérvényezik az intézmény igazgatójánál az iskolába való felvételt, mellékelve az előző két tanév bizonyítványának másolatát, a lelkészi/hittanoktatói véleményt, és a bármilyen okból készült szakvéleményt.
 2. A kérvény alapján a családot (mindkét szülőt és a diákot)  előre egyeztetett időpontban felvételi beszélgetésre hívjuk, ahol kérjük az ellenőrző bemutatását. A felvételi beszélgetésen részt vesz az igazgató, az egyik igazgatóhelyettes, és az osztályfőnök(ök). Cél, hogy kölcsönösen lehetőséget teremtsünk a családnak és az iskolának is egymás nevelési elveinek és értékrendjének megismerésére, hogy mindkét fél részéről felelős döntés születhessen. A felvételt meg kell, hogy előzze, hogy a szülők tájékozódjanak az iskola alapelveiről és jellegzetességeiről. Ezt segítjük az alapdokumentumok átadásával és egy általános szóbeli tájékoztatóval, amelyen való részvétel az előfeltétele a beiratkozásnak.
 3. A felvételi beszélgetést követő 5 munkanapon belül az iskola értesíti a szülőket, hogy gyermekük felvételt nyert-e az iskolába.
Iskolánk 2016. évtől a környéken egyedülállóként, az országban 16.-ként SAKKPALOTA REGIONÁLIS REFERENCIA ISKOLA

ALAPÍTVÁNY

VERSENYKIÍRÁS

HÍREK ARCHÍVUM

FACEBOOK