Home » Hivatalos információk » FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

ÉTKEZÉS

uzsonnák: | 35-36. hét | 37. hét |

ebéd: | 37-38. hét | |

EBÉDLEMONDÁS: előző nap délig |Bíró Ildikó | penztar@okusuli.hu | 20/459-8389 |

VÁROSI PROGRAMOK

ALAPÍTVÁNY

FACEBOOK

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

Az iskola OM azonosítója: 032353

 1. A felvétel feltételei

1.1. A felvétel alapfeltételei

 • A szülő a gyermekét keresztény szellemiségben kívánja nevelni, és ebben hajlandó együttműködni az iskolával.
 • A szülő az iskolánk sajátosságainak megismerése után, azokat magára és gyermekére nézve kötelezőnek fogadja el, aminek tudomásulvételét a beiratkozás előtt egy nyilatkozat aláírásával erősíti meg.

1.2. Általános feltételek

 • A törvény adta lehetőséggel élve, a felvétel során a keresztény családok gyermekeinek biztosítunk elsőbbséget az előre meghatározott létszámkereten belül. Lelkészi véleményt kérünk.
 • Más településekről is fogadunk diákokat.
 • Tandíj nincs.
 • Az iskola díjmentesen biztosítja a napközit és a tanulószobát, valamint tanórán kívül szakköröket.
 • Az iskola alapítványi befizetéssel (melyről adóigazolást ad az alapítvány), ill. a befizetett adó egy százalékával támogatható.

1.3. Túljelentkezés esetén előnyben részesülnek azok a tanulók:

 • akik hitüket megvalló keresztény családból jönnek,
 • akik fóti lakhellyel rendelkeznek,
 • akiket egyházközségük, gyülekezetük lelkésze ajánl,
 • akiknek testvére az intézmény tanulója, vagy tanulója volt.

1.4. Az iskola megismerésének lehetőségei

 • Nyílt napokat tartunk, melynek rendjét az éves munkatervben határozzuk meg.
 • A nyílt napon kívüli időpontokban is (előre történő egyeztetéssel) szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket és diákokat, hogy betekintést adjunk mindennapjainkba.
 • Javasoljuk, hogy az érdeklődők kérdezzék meg az iskolánkba járó diákokat és szüleiket a saját, személyes tapasztalataikról.
 • Tájékozódás az iskolai honlapján: www.okusuli.hu.
 1. FELVÉTEL AZ ELSŐ OSZTÁLYBA

A következő tanév első osztályosainak felvételére az államilag meghatározott tanév rendje szerint tavasszal kerül sor.

Felvételi vizsga nincs. Az iskolaérettség igazolása szükséges.

Az alsó tagozat megismerésének lehetőségei

 • Nyílt napok: Az első osztályosok beiratkozásához közeledve a leendő első osztályt tanító pedagógusok az érdeklődő szülőknek nyílt napokat tartanak (mind az öregfalusi, mind a kisalagi alsó tagozaton), októbertől áprilisig. Pontos idejéről tájékoztatjuk a szülőket itt (www.okusuli.hu), az iskolai hirdető tábláinkon és “Első osztályos hívogatónkban“, amelyet elérhetnek a gyülekezetekben, egyházközségekben és óvodákban.
 • A beiratkozás előtt kb. két héttel szülői tájékoztatót tartunk, amikor az érdeklődő szülők megismerhetik az iskola sajátosságait, az ebből következő programokat, kötelezettségeket, valamint a beiratkozás pontos menetét. Itt is lehetőség van találkozni a leendő első osztályos tanító nénikkel. Ezen ismeretek birtokában dönthetnek a szülők a beiratkozásról. A tájékoztató alkalmával kérjük, hogy a szülők mutassák be az óvodai iskolaérettségről, vagy bármilyen okból készült szakvéleményt, valamint a lelkészi véleményt.
 • Fontosnak tartjuk, hogy a szülői tájékoztatón mindkét szülő vegyen részt, hogy az iskola sajátosságainak megismerése után közösen dönthessenek az iskolaválasztásról. A kötelezettségek vállalását beiratkozás előtt egy nyilatkozat aláírásával tudatosítjuk a szülőkben.
 • A szülői tájékoztató után, a hivatalos beiratkozási időpont előtt értesítjük a tájékoztatón megjelent szülőt, ha nem tudjuk gyermekét felvenni, hogy ne a beiratkozáskor szembesüljön ezzel a körülménnyel.
 1. ÁLTALÁNOS FELVÉTELI ELJÁRÁS A KILENCEDIK ÉVFOLYAMRA

Fontos, törvényerejű szabály, hogy gyermekük iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben a szülőknek közösen kell dönteniük. Amennyiben az iskolaválasztással kapcsolatban a szülők között vita van, annak eldöntése a bíróság hatáskörébe tartozik, és gyermekük felvételi lapjait az általános iskolának a bírósági döntés szerint kell továbbítania.

A gimnázium tagozatkódja: 001

3.1. Gimnáziumunk sajátosságai

 • Világnézetileg elkötelezett, keresztény értékrenden alapuló oktatás és nevelés
 • Négy osztályos általános tantervű gimnáziumi oktatás
 • Évfolyamonként egy-egy osztályt indítunk
 • Két idegen nyelv: haladó angol/német, kezdő angol/német
 • Kis létszámú nyelvi csoportok
 • Emelt szintű érettségire felkészítő órák
 • Órarendi keretek között hetente kétszer felekezeti hittan óra
 • Honismereti program: Nemzetjáró Kirándulás határon túli magyar lakta területekre [>] Részletek…
 • Magas szintű művészeti oktatás ([>] Énekkar)
 • Szabadidős programok széles választéka

3.2. Felvétel saját nyolcadikos diákjainknak

 • A felvételi vizsga alól mentesülnek
 • Az alábbi feltételeknek kell megfelelniük:

– a kötelező érettségi tárgyak (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv) mindegyike legalább közepes legyen (5-8. osztályos),

– tanulmányi átlag 5-8. osztályig a 3,5-et elérje,

– a magatartás és szorgalom jegyek legalább 4-es legyenek (5-8. osztályos),

– rendszeresen járjon hittanra,

– a felső tagozat tantestülete és az osztályfőnök javasolja.

Ezen kívül, ha a saját tanulónk központi írásbeli eredménye jobb, mint a hozott pontjai, akkor annak az eredményét vesszük figyelembe.

3.3. Felvétel más iskolából gimnáziumunk kilencedik osztályába jelentkező diákoknak

 • A felvételi eljárás államilag szabályozott rendjét “A középfokú beiskolázással kapcsolatos feladatok, határidők a 2016/2017. tanévben” tartalmazza.
 • A vizsgára jelentkezés: a központilag egységes követelmények szerint szervezett írásbelire közvetlenül a vizsgát szervező intézménybe kell jelentkezni 2016. december 09-ig.
 • felvételi vizsga két részből áll:
 1. A) Központi írásbeli:
 • a központi írásbeli vizsgára intézményünkben is lehet jelentkezni (időpontja: 2017. január 21. 10 órától 
  pótló időpont: 2017. január 26.14 órától)
 • az írásbeli vizsga megkezdése előtt 30 perccel kell megjelenni, személyi azonosításra alkalmas okmánnyal, íróeszközzel (a feladatlapokat tollal kell kitölteni!)
 • használható segédeszköz csak körző és vonalzó (számológép nem!)
 1. B) Szóbeli:
 • beszélgetés, amelyre azokat a tanulókat hívjuk be, akiknek az év végi osztályzatai között (5-8. osztályig) nem szerepel háromnál több elégséges
 • központi írásbeli vizsga eredménylapjának csatolása, írásbeli lelkészi vélemény, tanuló ellenőrzője szükséges (kérjük, hogy a tanuló szülei is legyenek jelen)
 • időpontok: 2017. február 24., március 3., március 9., 8-16 óráig (a felvételizők pontos beosztása a vizsga előtt egy héttel az iskola honlapján olvasható
 • központi írásbeli eredménye (matematika, magyar nyelv és irodalom) – 50 %
 • hozott pontok (7. osztály év végi, 8. osztály félévi osztályzatok a következő tárgyakból: matematika, magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, idegen nyelv) – 25 %
 • a szóbeli tapasztalatai alapján – 25 %

A vizsgázók teljesítményének értékelése: 
Az ideiglenes felvételi jegyzékben szereplő pontszám a hozott pontokból [50], az írásbelin [100], és a szóbelin szerzett pontokból [50] tevődik össze.

A szóbeli vizsgán a pontszámítás szempontjai: saját diák, lelkészi vélemény, fóti lakos, hittanra járás, a tanuló motiváltsága (5-5%).

Pontazonosság esetén a döntés a következő szempontok alapján történik:

 • saját tanulónk [0,5]
 • kötelező érettségi tantárgyak átlaga 5-8. évfolyamon (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv) [0-0,3]
 • magatartás [0,2]
 • fóti lakos [0,1]
 • A felvételi beszélgetésen részt vesz a felvételiző és szülei, valamint az igazgató, az igazgatóhelyettes, és a leendő osztályfőnök.
 • Célunk, hogy lehetőséget teremtsünk a családnak és az iskolának is egymás nevelési elveinek és értékrendjének megismerésére, hogy mindkét fél részéről felelős döntés születhessen.

3.4. Speciális értékelési szabályok

 • Az 2011. évi CXC sz. Köznevelésről szóló törvény 55. § (1) bekezdése értelmében azoknál az SNI, illetve a tanulási nehézségekkel küzdő tanulóknál, akik a szakértői és rehabilitációs bizottság, illetve a nevelési tanácsadó által kiadott szakértői vélemény alapján a felvételinél beszámítandó tantárgyakból osztályzás alóli felmentéssel rendelkeznek, a következő tantárgyak osztályzatait vesszük figyelembe: 1. földrajz 2. biológia 3. informatika.
 • Ha az SNI, illetve a tanulási nehézségekkel küzdő tanuló felmentése alapján nem írja meg a központi írásbelit egyik vagy mindkét tantárgyból, számára a központi írásbeli témaköreit érintő szóbeli vizsgát szervezünk a jelentkezési lapok megérkezését követően. Ennek időpontjáról írásban értesítést küldünk.
 • Amennyiben az SNI tanuló úgy dönt, hogy megírja a központi írásbeli vizsgát, akkor a vizsgára történő jelentkezéskor a vizsgát szervező intézményhez a vizsgaszervezést érintő speciális körülményekre, illetve eszközökre vonatkozó kérelmet nyújthat be.

Az SNI tanuló az írásbeli vizsga során a szakértői véleménybe foglaltak alapján az alábbi kedvezményekre lehet jogosult:

 • időhosszabbítás (az írásbeli vizsga időtartama tantárgyanként 30 perc, ez indokolt esetben megnövelhető),
 • segédeszköz használata (a tanuló a szakértői vélemény alapján az igazgatói határozatban leírtak szerinti segédeszközt vagy segédeszközöket használhatja a vizsga során),
 • az értékeléskor az értékelési rendszer egy részlete alóli felmentés (a szakértői véleményben leírtak alapján a vizsgadolgozat értékelésekor bizonyos feladattípusokat a javító tanár nem vesz figyelembe, az ezekre adható pontot az elérhető maximális és a tanuló által elért összpontszámba sem számítja bele. (Az így kialakított pont arányosítás után kerül bele az ideiglenes felvételi jegyzékbe.)

A központi írásbeli vizsgára vonatkozó speciális elbírálást minden esetben írásos kérelemben kell igényelni az írásbeliztető intézményben. A kérelmet, valamint a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményét az írásbeli vizsgára történő jelentkezéskor a jelentkezési lappal együtt kell benyújtani az iskolához. Mivel a speciális körülményekre vonatkozó kérelem a vizsgaszervezést is érinti, fontos, hogy azt jóval a vizsga előtt, már a vizsgára való jelentkezéskor átadják az intézménynek. A kérelmet a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény igazgatója bírálja el. Az igazgató a szakértői vélemény alapján hoz döntést arról, hogy milyen kedvezményeket biztosít az SNI tanulónak az írásbeli vizsga során. Az igazgató döntését határozatba foglalja, amelyet a központi írásbeli vizsga előtt eljuttat a tanulóhoz és a szülőhöz.

 1. Felvétel másik iskolából bármelyik évfolyamra

Tanév közben két alkalommal szervezünk felvételit: január hónapban a tanév második félévére jelentkezőknek, és május hónapban a következő tanévre jelentkezőknek.

Különösen indokolt esetben ettől eltérő időpontban is fogadunk jelentkezőket.

A felvételi eljárás folyamata:

 1. A tanuló szülei írásban kérvényezik az intézmény igazgatójánál az iskolába való felvételt, mellékelve az előző két tanév bizonyítványának másolatát, lelkészi véleményt, és a bármilyen okból készült szakvéleményt.
 2. A kérvény alapján a családot (mindkét szülőt és a diákot)  előre egyeztetett időpontban felvételi beszélgetésre hívjuk, ahol kérjük az ellenőrző bemutatását. A felvételi beszélgetésen részt vesz az igazgató, igazgatóhelyettes, és az osztályfőnök(ők). Cél, hogy kölcsönösen lehetőséget teremtsünk a családnak és az iskolának is egymás nevelési elveinek és értékrendjének megismerésére, hogy mindkét fél részéről felelős döntés születhessen. A felvételt meg kell hogy előzze, hogy a szülők tájékozódjanak az iskola alapelveiről és jellegzetességeiről. Ezt segítjük az alapdokumentumok átadásával és egy általános szóbeli tájékoztatóval, amelyen való részvétel az előfeltétele a beiratkozásnak.
 3. A felvételi beszélgetést követő 5 munkanapon belül az iskola értesíti a szülőket, hogy gyermekük felvételt nyert-e az iskolába.

 

Iskolánk 2016. évtől a környéken egyedülállóként, az országban 16.-ként SAKKPALOTA REGIONÁLIS REFERENCIA ISKOLA

KISFILMEK:

BEJEGYZÉS ARCHÍVUM